Vedtægter Foreningen Fællestival

Fællestival Vedtægter 2023

(Fælles konsensusdemokratisk valgte retningslinjer for drift af foreningen Fællestival)
〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓

§1 NAVN & HJEMSTED

• 1.1 Fællestival
• 1.2 Svendborg Kommune (Stenstrup)

§2 FORMÅL & PROFIL

• 2.1 At fremme kultur i nærområdet
• 2.2 At oplyse om dansk upcoming musik
• 2.3 At afholde tværkulturelle arrangementer i fælleskabets ånd
• 2.4 At engagere foreningens medlemmer i foreliggende arbejde i forbindelse med afholdelse af arrangementerne

§3 MEDLEMMER

• 3.1 Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter
• 3.2 Optagelse som medlem af foreningen kræver registrering i foreningens medlemsdatabase.
• 3.3 personer der deltager i foreningens arrangementer hvor der opkræves entre forud for arrangementet, vil automatisk blive optaget i foreningens medlemsdatabase.
• 3.4 Medlemsskab kan ophæves af bestyrelsen hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse
• 3.5 Medlemsskab kan uden videre ophæves ved at kontakte bestyrelsen, eller ved udmelding gennem hjemmesiden.
• 3.6 Medlemskontingent løber fra indmeldelse til, og med uge 29, i indeværende år.
• 3,7 Medlemskab af foreningen koster 25kr. årligt, og løber til det aktivt afmeldes.
• 3,8 For at være registreret medlem i foreningen Fællestival, skal personen være fyldt 15 år.

§4 GENERALFORSAMLING

• 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
• 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i september. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen.
• 4.3 Dagsorden, opstillede kandidater til bestyrelsen, samt indkomne forslag til generalforsamlingen offentliggøres senest 8 dage inden afholdelse.
• 4.4 Alle medlemmer har møde, tale, og stemmeret ved generalforsamlingen såfremt de er tilmeldt senest 8 dage inden afholdelse.
• 4.5 Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberetigede. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan kræves af ethvert stemmeberettiget medlem ved henvendelse til dirigenten, som udmelder og faciliterer den skriftlige afstemning. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved kampvalg. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
• 4.6 forslag der vedtages på generalforsamlingen træder (medmindre andet er specificeret i forslaget) i kraft med øjeblikkelig virkning.
• 4.7. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:
• - 1. Valg af dirigent og referent
• - 2. Valg af stemmetællere
• - 3. Valg af revisionsudvalg (afgående forperson, referent og dirigent)
• - 4. Forpersonens beretning
• - 5.a) Præsentation, og godkendelse af sidste års endelige regnskab, og resultat.
• - 5.b) Godkendelse af foreløbigt budgetudkast for det kommende regnskabsår. Budgetudkastet revideres og godkendes af arrangører og bestyrelsen til Opstartsmødet som endeligt budget.
• - 6. Foreningens fremtidige virke
• - 7. Indkomne forslag
• - 8. Valg af forperson (for en 2-årig periode)
• - 9. valg af kasserer (for en 2-årig periode) (Så vidt muligt modsat forpersonen for at sikre tegningsret)
• - 10. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer forekommer hvert år for en 2-årig periode så der sikres erfaringsgrundlag og kontinuitet i bestyrelsen
• - 11. Valg af intern revision af regnskabet. (Økonomiudvalget - bestående af 3 personer)
• - 12. Eventuelt
• 4.8 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
• 4.9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt minimum 15 af foreningens aktive medlemmer skriftligt forlanger det. Et sådant krav skal indeholde den ønskede dagsorden. 
• 4.10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelse af begæring herom og afholdes senest 3 måneder efter modtagelsen. Med indkaldelsen skal sendes den endelige dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§5 BESTYRELSEN

• 5.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen men valg afholdes hvert år så medlemsantal og kontinuitet sikres. Nogen medlemmer afgår derfor hvert år.
• 5.2 Opstillingsberettigede til bestyrelsen er ethvert medlem, der som minimum har været aktiv i foreningens arbejde de seneste 12 måneder
• 5.3 Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 menige medlemmer. Bestyrelsen skal for så vidt muligt bestå af et ulige antal medlemmer og repræsentere så mange arbejdsområder som muligt.)
• 5.4 Genvalg kan finde sted
• 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstforperson, samt eventuelle andre tillidsposter. Såfremt der på generalforsamlingen ikke er blevet valgt forperson og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv med disse poster. Forpersonen skal så vidt muligt have været medlem af den afgående bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
• 5.6 Bestyrelsesmøde indkaldes af forpersonen eller næstforpersonen og kan kræves såfremt 1 medlem af bestyrelsen begærer ønske herom. Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt minimum hver anden måned.
• 5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed diskuteres emnet igen til der kan opnås stemmeflertal
• 5.8 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter
• 5.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver
• 5.10 Hvem end der besidder og agerer i rollen som forperson, må selv vælge, efter egen overbevisning og identitet, og indenfor Fællestivals principper og ligestillingsånd, hvorledes denne vil tiltales, og repræsentere foreningen udadtil.
• 5.11 Ingen bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorarer for deres deltagelse i foreningens arbejde.

§6 REGNSKAB

• 6.1 Foreningens regnskabsår følger generalforsamlingen
• 6.2 Årsregnskab og budgetudkast skal kunne fremsendes ved ønske senest otte dage før generalforsamlingen.
• 6.3 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand

§7 MIDLER

• 7.1 Foreningens midler kan kun anvendes til de i §2 nævnte formål
• 7.2 Finansiering af foreningens aktiviteter udgøres af koncertindtægter, donationer, fundraising, støttefester samt eventuelle offentlige og private tilskud.
• 7.3 Mellem generalforsamlingerne tegnes foreningen af forpersonen, og kasserer. Kasseren og Forpersonen af foreningen har godkendelse til at håndtere alt vedrørende økonomi på vegne af foreningen og dermed underskrive på bestyrelsens vegne.

§8 FORPLIGTELSER

• 8.1 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
• 8.2 Foreningens forperson og kasserer kan råde over foreningens konti og økonomi under ansvar for den siddende bestyrelse
• 8.3 Indkøb og investering i forbindelse med foreningsaktiviteter kan uddelegeres til medlemmer af den siddende bestyrelse, arrangører eller helårs crew. Indkøb må aldrig overskride forud på generalforsamling aftalte budget uden forud indgået aftale med flertallet af den siddende bestyrelse, og/eller økonomiudvalget.

§9 FORENINGENS OPLØSNING

• 9.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
• 9.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue efter reetablering af stenbankevej 13 til almennyttige formål som lever op til §2, som besluttes på den opløsende generalforsamling)


Vedtægter godkendt på stiftenende generalforsamling 2008
Vedtægter revideret på ekstraordinær generalforsamling oktober 2014
Vedtægter revideret på generalforsamling oktober 2015
Vedtægter revideret på generalforsamling oktober 2017
Vedtægter revideret på generalforsamling oktober 2018
Vedtægter revideret på generalforsamling (Udskudt grundet Corona) maj 2021
Vedtægter revideret på ekstraordinær generalforsamling april 2022
Vedtægter revideret på generalforsamling oktober 2023
Bestyrelsen:
▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂
Forperson: Henriette (Henri) Svenstrup Madsen
Næstforperson: Thomas Røde Knudsen
Kasserer: Jeppe (JeppeK) Habekost Kristensen
────────────⊳⋆⊲────────────
Medlemmer: Stine Zeuthen Sixhøj
Joey Grave Jensen
Line Teglgaard Christiansen
Theodor (Thesk3) Eskesen