Vedtægter Foreningen Fællestival

(Fælles konsensusdemokratisk valgte retningslinjer for drift af foreningen Fællestival)

 • §1 NAVN & HJEMSTED

 • 1.1 Fællestival 
 • 1.2 Svendborg Kommune (Stenstrup)
 • §2 FORMÅL & PROFIL

 • 2.1 At fremme kultur i nærområdet 
 • 2.2 At oplyse om dansk upcoming musik 
 • 2.3 At afholde tværkulturelle arrangementer i fælleskabets ånd 
 • 2.4 At engagere foreningens medlemmer i foreliggende arbejde i forbindelse med afholdelse af arrangementerne
 • §3 MEDLEMMER

 • 3.1 Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter 
 • 3.2 Optagelse som medlem af foreningen kræver registrerering i foreningens medlemsdatabase og deltagelse i minimum en af foreningens sammenkomster. 
 • 3.3 personer der deltager i foreningens arrangementer hvor der opkræves entre forud for arrangementet, vil automatisk blive optaget i foreningens mdlemsdatabase 
 • 3.4 Medlemsskab kan ophæves af bestyrelsen hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse 
 • 3.5 Medlemsskab kan uden videre ophæves ved at kontakte bestyrelsen. 
 • 3.6 Der forefindes ikke medlemskontingent
 • §4 GENERALFORSAMLING

 • 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 
 • 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt den første weekend i September. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen. 
 • 4.3 Dagsorden, opstillede kandidater til bestyrelsen, samt indkomne forslag til generalforsamlingen offentliggøres senest 8 dage inden afholdelse. 
 • 4.4 Kun medlemmer der har været aktive inden for foreningens virke  de sidste 12 måneder har stemmeret ved generalforsamlingen såfremt de er tilmeldt senest 8 dage inden afholdelse. 
 • 4.5 Alle medlemmer af foreningen har møde og taleret ved generalforsamlingen.  
 • 4.6 Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberetigede. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan kræves af ethvert stemmeberettiget medlem ved henvendelse til dirigenten, som udmelder og faciliterer den skriftlige afstemning. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved kampvalg. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 
 • 4.7 forslag der vedtages på generalforsamlingen træder (med mindre andet er specificeret i forslaget) i kraft med øjeblikelig virkning) 
 • 4.8. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter: 
 • - 1. Valg af dirigent og referent 
 • - 2. Valg af stemmetællere 
 • - 3. Valg ad revisionsudvalg (afgående formand, referent og dirigent 
 • 4. Formandens beretning 
 • 5presentation af sidste års regnskabs resultat og godkendelse af det endelige regnskab.        Godkendelse af nuværende års regnskabsudkast samt kommende års budgetudkast 
 • 6. Foreningens fremtidige virke 
 • 7. Indkomne forslag 
 • 8. Valg af formand (for en 2-årig periode) 
 • - 9. valg af kasserer (for en 2-årig periode) 
 • - 10. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer forekommer hvert år for en 2 årig periode så der sikres erfaringsgrundlag og kontinuitet i bestyrelsen  
 • - 11. Valg af intern revision af regnskabet. 
 • - 12. Eventuelt 
 • 4.9 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 11 dage før generalforsamlingen 
 • 4.10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt minimum 15 af foreningens aktive medlemmer skriftligt forlanger det. Et sådant krav skal indeholde den ønskede dagsorden. 
 • 4.11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelse af begæring herom og afholdes senest 3 måneder efter modtagelsen. Med indkaldelsen skal sendes den endelige dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
 • §5 BESTYRELSEN

 • 5.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år af gangen men valg afholdes hvert år så medlemsantal og kontinuitet sikres. Medlemmer afgår derfor hvert år. 
 • 5.2 Opstillingsberettigede til bestyrelsen er ethvert medlem, der som minimum har været aktiv i foreningens arbejde gennem de seneste 12 måneder 
 • 5.3 Bestyrelsen består af minimum 7 og maksimum 13  menigemedlemmer. Bestyrelsen skal for så vidt muligt bestå af et ulige antal medlemmer og repræsentere så mange arbejdsområder som muligt.) 
 • 5.4 Genvalg kan finde sted 
 • 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, samt eventuelle andre tillidsposter. Såfremt der på generalforsamlingen ikke er blevet valgt formand og kaserer, konstituerer bestyrelsen sig selv med disse poster. Formanden skal så vidt muligt have været medlem af den afgående bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 • 5.6 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller næstformanden og kan kræves såfremt 1 medlem af bestyrelsen begærer ønske herom  Bestyrelsesmøder afholdes såvidt muligt hver anden måned. 
 • 5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed diskuteres emnet igen til der kan opnås stemmeflertal 
 • 5.8 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter 
 • 5.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver 
 • 5.10 Ingen bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorarer for deres deltagelse i foreningens arbejde.
 • §6 REGNSKAB

 • 6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 
 • 6.2 Årsregnskabsudkastet skal kunne fremsendes ved ønske senest otte dage før generalforsamlingen. 
 • 6.3 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand
 • §7 MIDLER

 • 7.1 Foreningens midler kan kun anvendes til de i §2 nævnte formål 
 • 7.2 Finansiering af foreningens aktiviteter udgøres af koncertindtægter, donationer, støttefester, (støtteforening) og private tilskud. 
 • 7.3 7.3 Mellem generalforsamlingerne tegnes foreningen af formand og kasserer. Kasseren og Formanden af foreningen har godkendelse til at håndtere alt vedrørende økonomi på vegne af foreningen og dermed underskrive på bestyrelsens vegne.
 • §8 FORPLIGTELSER

 • 8.1 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 
 • 8.2 Foreningens formand og kasserer kan råde over foreningens konti og økonomi under ansvar for den siddende bestyrelse 
 • 8.3 Indkøb og investering i forbindelse med foreningsaktiviteter kan uddelegeres til medlemmer af den siddende bestyrelse, arrangører eller helårs crew. Indkøb må aldrig overskride forud på generalforsamling aftalte budget uden forud indgået aftale med flertallet af den siddende bestyrelse
 • §9 FORENINGENS OPLØSNING

 • 9.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 
 • 9.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue efter reetablering af stenbankevej 13 til almennyttige formål som lever op til §2, som besluttes på den opløsende generalforsamling)