Vedtægter Foreningen Fællestival

Fælles konsensusdemokratisk valgte retningslinjer for drift af foreningen Fællestival

§ 1 NAVN & HJEMSTED

1.1 Fællestival

1.2 Svendborg Kommune (Stenstrup)

 

§ 2 FORMÅL & PROFIL

2.1 At fremme kultur i nærområdet.

2.2 At oplyse om dansk upcoming musik.

2.3 At afholde tværkulturelle arrangementer i fælleskabets ånd.

2.4 At engagere foreningens medlemmer i foreliggende arbejde i forbindelse med afholdelse af arrangementerne.

 

§ 3 MEDLEMMER

3.1 Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

3.2 Optagelse som medlem af foreningen kræver registrerering på hjemmesiden og deltagelse i minimum en af foreningens sammenkomster.

3.3 Medlemsskab kan ophæves af bestyrelsen hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.

3.4 Medlemsskab kan uden videre ophæves på foreningens hjemmesiden.

3.5 Der forefindes ikke medlemskontingent.

3.6 Optagelse i bestyrelsen kan opnås ved mindst 12 måneders aktivt medlemskab i foreningen og vedtages ved valg på generalforsamlingen.

3.7 Medlemsskab ophører ved aktiv udmelding ved henvendelse til bestyrelse.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt den første weekend i Oktober. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

4.3 Kun medlemmer med mere end 12 måneders engagement i foreningen har stemmeret ved generalforsamlingen men alle medlemmer har adgangsret ved tilmelding til bestyrelse senest 8 dage inden afholdelse.

4.4 Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning, f.eks. ved personvalg. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

4.5 Beslutning om ændring af vedtægter træffes ved almindeligt flertal, dog med undtagelse af ændring af formåls- og opløsningsparagrafferne, hvilket kræver mindst 2/3 flertal.

4.6 Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af årsregnskab og budget for det kommende år.

5. Foreningens fremtidige virke.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse (Medlemmer sidder 2 år ad gangen men der afholdes "Skævt" valg hvert år for afgåede medlemmer).

8. Eventuelt.

4.7 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

4.8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst to tredjedele af foreningens aktive medlemmer (jf. §3.6) skriftligt forlanger det. Et sådant krav skal indeholde den ønskede dagsorden.

 

§ 5 BESTYRELSEN

5.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år af gangen men valg afholdes hvert år så medlemsantal sikres og medlemmer afgår skævt fordelt. Opstillingsberettigede er ethvert mere end tolv måneders aktivt medlem af foreningen.

5.2 Bestyrelsen består af minimum 9 medlemmer og maksimum 15 medlemmer.

5.3 Bestyrelsen skal for så vidt muligt bestå af et ulige antal medlemmer.

5.4 Genvalg kan finde sted.

5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, samt mindst 6 menige bestyrelsemedlemmer. Formanden skal have været medlem af den afgående bestyrelse, med mindre der ikke findes interesserede kandidater. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.6 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden og afholdes mindst en gang om året.

5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed diskuteres emnet igen til der kan opnås stemmeflertal.

5.8 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter.

5.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver.

5.10 Ingen bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorarer for deres deltagelse i bestyrelsesopgaver.

 

§ 6 REGNSKAB

6.1 Foreningens regnskabsår følger generalforsamlingen.

6.2 Årsregnskabet skal kunne fremsendes ved ønske senest otte dage før generalforsamlingen.

6.3 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

 

§ 7 MIDLER

7.1 Foreningens midler kan kun anvendes til de i §2 nævnte formål.

7.2 Finansiering af foreningens aktiviteter udgøres af koncertindtægter, donationer, støttefester, (støtteforening) og private tilskud.

 

§ 8 FORPLIGTELSER

8.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.